Rade Končara 9, Donji Vidovec
Tel: 040/615-105; Fax: 040/615-105

Anketa

Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko


Rezultati

Pravo na pristup informacijama

Važni dokumenti Izvješća Odluke Ugovori Natječaji Javna nabava Pravo na pristup informacijama Sjednice Općinskog Vijeća Izbori za predstavnička tijelaikona
15.11.2019.  Prijedlog proračuna za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu   
dividerikona
31.10.2019.  Komunalna infrastruktura - Nerazvrstane ceste   
dividerikona
31.10.2019.  Komunalna infrastruktura - Javna parkirališta   
dividerikona
31.10.2019.  Komunalna infrastruktura - Javne zelene površine   
dividerikona
31.10.2019.  Komunalna infrastruktura - Građevine i uređaji javne namjene   
dividerikona
31.10.2019.  Komunalna infrastruktura - Javna rasvjeta   
dividerikona
31.10.2019.  Komunalna infrastruktura - Groblja i krematoriji   
dividerikona
31.1.2019.  PLAN PRIJMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE DONJI VIDOVEC...   
dividerikona
25.1.2019.  Godisnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama z...   
dividerikona
19.7.2018.  Pravilnik o unutarnjem redu JUO   
dividerikona
19.7.2018.  Plan prijema   
dividerikona
13.3.2018.  Statut Općine Donji Vidovec   
dividerikona
17.1.2018.  Izmjene i dopune plana razvojnih programa 2017.   
dividerikona
17.1.2018.  Rebalans proračuna 2017.   
dividerikona
17.1.2018.  Izvršavanje proračuna 2018.   
dividerikona
3.1.2018.  Proračun 2018   
dividerikona
3.1.2018.  Plan razvojnih programa 2018-2020   
dividerikona
12.1.2017.  Godisnje_izvjesce (ZPPI) za 2016. god   
dividerikona
27.10.2016.  Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Don...   
dividerikona
23.5.2016.  Zaključak o prijedlogu I. Izmjena i dopuna PPUO   
dividerikona
23.5.2016.  Prilog 4 Izvjesce o nepravilnostima za 2015. godinu   
dividerikona
23.5.2016.  Prijedlog plana gospodarenja otpadom opcine Donji Vidovec 2016-2021.   
dividerikona
23.5.2016.  Popis Udruga - donacije   
dividerikona
23.5.2016.  Javna rasprava o prijedlogu I. Izmjena i dopuna PPUO   
dividerikona
23.5.2016.  Izvješće o nepravilnostima od 01.01. - 31.12.2014.   
dividerikona
23.5.2016.  Izvješće o nepravilnostima od 01.01. - 30.06.2015.   
dividerikona
23.5.2016.  I Z V J E Š Ć E o provedbi plana gospodarenja otpadom   
dividerikona
23.5.2016.  Godisnje izvješće o provedbi ZPPI ZA 2015. GODINU   
dividerikona
23.5.2016.  Statut Općine Donji Vidovec   
dividerikona
23.5.2016.  11 - Izvršenje proračuna - službena verzija   
divider

Raspored misa

divider