JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA - Općina Donji Vidovec
Disable Preloader

Novosti

Objavljuje se: JAVNI  NATJEČAJ za financiranje programa i projekata koje provode udruge, sredstvima iz proračuna Općine Donji Vidovec za 2016. godinu


na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15) i članku 2. Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Donji Vidovec za 2016. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata koje provode udruge (KLASA: 402-08/16-01/01, URBROJ: 2109/07-01-16-01 od 30. ožujka 2016. godine).

Natrag
scroll to top