NATJEČAJ - VRTIĆ odgojitelj - Općina Donji Vidovec
Disable Preloader

Novosti

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa ODGOJITELJ (m/ž) 

-   1 izvršitelj/ica
-   rad 8 sata dnevno
-   ugovor na određeno od 27.10.2019. do 31.08.2020.
-   mjesto rada – sjedište vrtića, Donja Dubrava


UVJETI - prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih suradnika, te vrsti stručne spreme ostalih radnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).


Kandidati na natječaj prilažu:  1. Zamolbu

  2. Životopis

  3. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi

  4. Domovnicu

  5. Uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci

  6. Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.


S izabranim kandidatom ugovara se probni rad od 60 dana.


Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebim propisima, dužni su uz prijavu na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Pozivaju se osobe iz članka 102. Stavak 1.-3-Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata I članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz čl. 103. St. 1 Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata I članovima njihovih obitelji (NN 121/17).


Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva.
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%PRAVA%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf 
Uvjeti su prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.


Natječaj je otvoren 8 dana od objave.


Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti  u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Dječji vrtić „Klinčec“, Krbulja 21/a, 40328 Donja Dubrava, s naznakom „za natječaj“.


Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.


Kandidati će biti obaviješteni o rezultatu natječaja u zakonskom roku.


Ravnateljica


 Ines Strbad


Natrag
scroll to top