Temeljem članka 45. Statuta Općine Donji Vidovec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 6/21) općinsk" />
Odluka o ostvarivanju prava na pomoć za novorođenčad - Općina Donji Vidovec
Disable Preloader

Novosti

Temeljem članka 45. Statuta Općine Donji Vidovec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 6/21) općinska načelnica Općine Donji Vidovec, dana 3. veljače 2023. godine, donosi


O D L U K U o ostvarivanju prava na pomoć za novorođenčad 


Članak 1.


            Ovom Odlukom definiraju se opći i posebni uvjeti za ostvarenje prava na pomoć za novorođenčad, postupak podnošenja zahtjeva i odobrenja pomoći.


Članak 2.


Pravo na jednokratnu pomoć ostvaruju roditelji novorođene djece, rođene od 1. siječnja 2021. godine do 31. prosinca 2021. godine i od 1. siječnja 2022. godine do 31. prosinca 2022. godine.


Pravo na jednokratnu pomoć za novorođenče ostvaruje se pod uvjetom da oba roditelja djeteta imaju prebivalište na području Općine Donji Vidovec u trenutku podnošenja zahtjeva i neprekidno najmanje jednu godinu prije podnošenja zahtjeva, a novorođenče u trenutku podnošenja zahtjeva, te da zadrže prebivalište na području Općine narednih 5 godina.


Članak 3.


Iznos pomoći za novorođenče određuje se u vrijednosti od 130,00 EUR (stotrideset eura) u obliku bona za trgovinu s dječjim potrepštinama s kojom će Općina Donji Vidovec sklopiti ugovor.


Članak 4.


Pravo na jednokratnu pomoć ostvaruje se na temelju Zahtjeva za ostvarenje prava na jednokratnu pomoć.


Uz zahtjev je podnositelj zahtjeva obavezan priložiti:


- presliku osobne iskaznice ili potvrdu o prebivalištu oba roditelja


- potvrdu o prebivalištu novorođenčeta,


- presliku rodnog lista djeteta.


Općina Donji Vidovec zadržava pravo provjere podataka navedenih u zahtjevu za ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć te zatražiti dostavu dodatne dokumentacije.


Članak 5.


Zahtjev sa prilozima podnosi se putem maila na adresu: opc.dvidovec@gmail.com ili u pisanom obliku na adresu Općine Donji Vidovec, Rade Končara 9, Donji Vidovec u roku od 8 dana od dana donošenja ove Odluke.


Članak 6.


Sredstva za ostvarivanje prava iz ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Donji Vidovec za 2023. godinu.


Članak 7.


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


 


OPĆINSKA NAČELNICABojana Petrić, bacc.inf.

Natrag
scroll to top